STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91361 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91362 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91363 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91364 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91365 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91366 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91367 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 74/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91368 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

91369 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 200/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91370 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 201/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91371 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 203/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91372 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 204/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91373 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 205/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91374 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 206/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91375 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 207/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91376 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 208/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91377 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 209/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91378 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 210/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

91379 Nẹp khóa miệng xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 091/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

91380 Nẹp khóa tái tạo xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 088/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023