STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91441 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006822/QRA Còn hiệu lực
29/06/2022

91442 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006922/QRA Còn hiệu lực
29/06/2022

91443 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007722/QRA Còn hiệu lực
29/08/2022

91444 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007822/QRA Còn hiệu lực
29/08/2022

91445 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008622/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91446 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008722/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91447 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008922/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91448 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009022/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91449 Phin lọc khuẩn một chức năng dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

91450 Phin lọc khuẩn SAMBRUS-V (Phin lọc vi khuẩn – virus SAMBRUS-V, Phin lọc khuẩn loại ba chức năng SAMBRUS-V) (SAMBRUS-V Breathing Filter (SAMBRUS-V Bacterial – Viral Filter, SAMBRUS-V Heat Moisture Exchange Filter) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/04/2020

91451 Phin lọc khuẩn và lọc virut TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

91452 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

91453 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

91454 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003053/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

91455 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT 052023/KQPL-ĐHV Còn hiệu lực
11/05/2023

91456 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-150/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
26/09/2021

91457 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm cho trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-009/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/03/2021

91458 Phin lọc khuẩn-vi rút/ ấm-ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0059-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2023

91459 Phin Lọc Khuẩn/Virus/Ấm Ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0017-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

91460 Phin lọc mở khí quản TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 143A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Hasukito Còn hiệu lực
13/08/2019