STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91461 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 88D1GTBA Còn hiệu lực
18/10/2023

91462 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 15/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
25/10/2023

91463 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẮC LỘC 032023/KQPL-YTDL Còn hiệu lực
27/10/2023

91464 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN 2023015/PLTTBYT-TA Còn hiệu lực
31/10/2023

91465 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0112 Còn hiệu lực
10/11/2023

91466 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91467 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91468 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91469 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1012/2023-MEDEP Còn hiệu lực
22/11/2023

91470 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 1011/2023-MEDEP Còn hiệu lực
23/11/2023

91471 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 01/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91472 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91473 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91474 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG 02/2023-TTS Còn hiệu lực
23/11/2023

91475 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 10/PLVM Còn hiệu lực
27/11/2023

91476 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 25112023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

91477 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT KHOA TÍN 0112/2023/PL-TTBYT Còn hiệu lực
01/12/2023

91478 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA 012PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2023

91479 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2023

91480 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 12122023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/12/2023