STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91681 Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-144-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/05/2020

91682 Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-56-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

91683 Nẹp khóa lồi cầu ngón nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 209/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91684 Nẹp khóa lồi cầu ngón nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 210/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

91685 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

91686 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91687 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91688 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021

91689 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91690 Nẹp khóa lòng máng 1/3 Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021

91691 Nẹp khóa lòng máng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

91692 Nẹp khóa mắc xích thẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0372/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

91693 Nẹp khóa mặt bên xương chày (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91694 Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91695 Nẹp khóa mặt ngoài lồi cầu cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0369/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

91696 Nẹp khóa mặt trong lồi cầu cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0370/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

91697 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-402-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

91698 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 076/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

91699 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-67-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

91700 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 076/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021