STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91841 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 425/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO DƯỢC Còn hiệu lực
23/07/2021

91842 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 459/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC GHK Còn hiệu lực
23/07/2021

91843 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 492/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NEWFRANCE Còn hiệu lực
23/07/2021

91844 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 493/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMECO Còn hiệu lực
23/07/2021

91845 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 497/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TUỆ MINH Còn hiệu lực
23/07/2021

91846 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 514/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
26/07/2021

91847 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 509/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
27/07/2021

91848 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 524/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

91849 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 522/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHONG LINH Còn hiệu lực
27/07/2021

91850 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 523/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

91851 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 525/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUN Còn hiệu lực
28/07/2021

91852 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 527/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GREEN LIFE QUỐC TẾ Còn hiệu lực
29/07/2021

91853 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 530/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT THIẾT BỊ Y TẾ MELINKAGROUP Còn hiệu lực
29/07/2021

91854 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 531/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM Đã thu hồi
29/07/2021

91855 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 529/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN UK VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2021

91856 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 487/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VSHINE Còn hiệu lực
01/08/2021

91857 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 533/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IZIFALY VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/08/2021

91858 Xịt họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 534/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ALEXAN PHAR Còn hiệu lực
02/08/2021

91859 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0725PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ILIBEAUTY COSMETICS Còn hiệu lực
03/08/2021

91860 XỊT HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 547/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA Còn hiệu lực
04/08/2021