STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92081 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1365/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92082 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1344/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92083 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1345/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92084 Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1453/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

92085 Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride và lithium. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1455/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

92086 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho chu trình rửa thêm kim hút mẫu/thuốc thử trên máy phân tích sinh hóa. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1266/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

92087 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1323/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

92088 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1180/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

92089 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1366/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92090 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1368/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92091 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1369/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92092 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống sinh hóa Roche/Hitachi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1367/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92093 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1359/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92094 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1370/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92095 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1371/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92096 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1360/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92097 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1343/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92098 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1342/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92099 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1363/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

92100 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu trên các máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1361/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020