STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92381 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 131/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92382 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 132/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92383 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 133/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92384 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 134/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92385 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 135/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92386 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 136/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92387 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 137/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92388 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 138/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92389 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 139/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92390 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 140/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92391 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 141/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92392 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 142/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92393 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 143/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92394 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 144/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92395 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 145/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92396 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 146/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92397 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 147/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92398 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 148/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92399 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92400 Nẹp khoá đa hướng, vít khoá, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 150/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019