STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92441 Xông Foley 2 nhánh số 24 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.9 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

92442 Xông Foley 2 nhánh số 6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

92443 Xông Foley 2 nhánh số 8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

92444 Xông Foley 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200711 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI METECK Còn hiệu lực
19/11/2020

92445 Xông Foley 3 nhánh số 16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

92446 Xông Foley 3 nhánh số 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.2 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

92447 Xông Foley 3 nhánh số 20 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.3 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

92448 Xông Foley 3 nhánh số 22 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.4 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

92449 Xông Foley 3 nhánh số 24 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.5 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

92450 Xông Foley – ống thông đường tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 864-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Còn hiệu lực
14/01/2021

92451 XÔNG HƯƠNG TRÀM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 876/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ANH Còn hiệu lực
27/11/2021

92452 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

92453 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

92454 Xông hút dịch có kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 07.1/2022 Còn hiệu lực
15/12/2022

92455 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 08/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

92456 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 08.1/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

92457 Xông hút dịch không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 02.1.2022-MEGA Còn hiệu lực
15/12/2022

92458 Xông hút dịch số 10 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.3 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

92459 Xông hút dịch số 12 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.4-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

92460 Xông hút dịch số 14 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 942.5-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020