STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92441 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

92442 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

92443 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

92444 Quả lọc thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 984/170000077/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2019

92445 Quả lọc thận TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3066 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Thái Sơn Đã thu hồi
19/12/2019

92446 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Đã thu hồi
29/02/2020

92447 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 176/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

92448 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 205/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC MINH Còn hiệu lực
06/03/2020

92449 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

92450 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

92451 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1909/170000074/PCBL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
11/03/2020

92452 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

92453 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

92454 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

92455 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

92456 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

92457 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

92458 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

92459 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1406/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC MINH Còn hiệu lực
08/09/2020

92460 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đã thu hồi
02/11/2020