STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92621 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92622 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019

92623 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019

92624 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019

92625 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 374/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2019

92626 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/04/2020

92627 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0420 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/04/2020

92628 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/03/2021

92629 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/378 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

92630 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/427 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

92631 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/380 Công ty TNHH Medtronic Việt Nam Còn hiệu lực
31/10/2021

92632 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/469 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

92633 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/411 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

92634 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/412 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

92635 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/413 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

92636 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/452 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

92637 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/448 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

92638 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/37 Còn hiệu lực
19/04/2022

92639 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/33 Còn hiệu lực
19/04/2022

92640 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/32 Còn hiệu lực
19/04/2022