STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92641 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 035 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
16/07/2019

92642 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 066 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
17/07/2019

92643 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
19/08/2019

92644 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002 PL-PQ/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Còn hiệu lực
10/02/2020

92645 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 091 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
13/04/2020

92646 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 84/Vygon -2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
15/05/2020

92647 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 002-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
05/01/2022

92648 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 17/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

92649 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 18/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

92650 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 387/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

92651 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0013-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

92652 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 003-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

92653 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 60/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
05/11/2022

92654 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0010-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

92655 ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

92656 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0049-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

92657 Ống dẫn lưu màng phổi cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 101/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
10/07/2020

92658 Ống dẫn lưu màng phổi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 16/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

92659 Ống dẫn lưu màng phổi có trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 006 PL-TT/170000132/PCBPL-PYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
28/08/2019

92660 Ống dẫn lưu màng phổi có trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 006 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
15/10/2019