STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92801 Vít chỉ neo chóp xoay tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

92802 Vít chỉ neo cố định chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 019C/CMD/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92803 Vít chỉ neo cố định chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 066/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
22/02/2023

92804 Vít chỉ neo cố định sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 019A/CMD/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92805 Vít chỉ neo cố định sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 019B/CMD/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92806 Vít chỉ neo cố định sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 065/DA-CMD/0922 Còn hiệu lực
22/02/2023

92807 Vít chỉ neo dạng Peek (peek suture anchor) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

92808 Vít chỉ neo dạng Ti (suture anchor Ti) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1702/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

92809 Vít chỉ neo khâu chóp xoay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

92810 Vít chỉ neo khâu băng ca tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

92811 Vít chỉ neo khâu chóp xoay thế hệ mới TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
19/05/2021

92812 Vít chỉ neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 005/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
18/09/2019

92813 Vít chỉ neo khớp vai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 006/CMD/0919 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
18/09/2019

92814 Vít chỉ neo khớp vai khâu sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM37-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Vĩnh Đức Còn hiệu lực
25/05/2020

92815 Vít chỉ neo khớp vai khâu sụn viền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM16-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
25/05/2020

92816 Vít chỉ neo lắp sẵn TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12-22/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
24/10/2022

92817 Vít chỉ neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 019/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

92818 Vít chỉ neo nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 137/CMD/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

92819 Vít chỉ neo sinh học tự tiêu Biocomposite Bankas (Bankas- Reinforced Suture Biocomposite Anchor) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1703/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

92820 Vít chỉ neo sinh học tự tiêu Biocomposite Basat (Basat- Reinforced Suture Biocomposite Anchor) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1703/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020