STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93021 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2368 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

93022 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 04.22/TS-BPL Còn hiệu lực
14/03/2023

93023 Que thử nồng độ chlorine HiSENSE ULTRA 0.1 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2514 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

93024 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 58-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Đã thu hồi
26/06/2019

93025 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

93026 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

93027 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 58CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/12/2019

93028 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 891 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

93029 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 188/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/02/2020

93030 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 32-111019-SPIN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

93031 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191040 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
10/04/2020

93032 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 184/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/07/2020

93033 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-150/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

93034 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-151/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

93035 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020

93036 Que Thử Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 228/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
11/09/2020

93037 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1089 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Đức Còn hiệu lực
15/09/2020

93038 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

93039 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 18/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

93040 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-851/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
10/11/2020