STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93061 Vít cột sống cổ (cho mổ lại) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 558PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

93062 Vít cột sống cổ lối trước dùng cho nẹp bản nhỏ, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

93063 Vít cột sống cổ lối trước tự taro, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

93064 Vít cột sống cổ lối trước, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

93065 Vít cột sống cổ lối trước, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

93066 Vít cột sống lưng GOPLF và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2121/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế IMD Còn hiệu lực
06/07/2021

93067 Vít cột sống lưng rỗng đa trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 84/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

93068 Vít cột sống lưng rỗng đơn trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 83/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

93069 Vít cột sống lưng và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 16421/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bình An Medical Còn hiệu lực
29/10/2021

93070 Vít cột sống lưng đa trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 86/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

93071 Vít cột sống lưng đơn trục TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 85/170000002/PCBPL - BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Y Tế Thái Tuấn Còn hiệu lực
26/05/2020

93072 Vít cột sống lưng, vít ốc khóa trong, thanh nối dọc, thanh nối ngang và đĩa đệm cột sống lưng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC 09112022/PLTTBYT_VD Còn hiệu lực
10/11/2022

93073 Vít cột sống đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 331/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

93074 Vít cột sống đa trục CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

93075 Vít cột sống đa trục CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

93076 Vít cột sống đa trục, Vít cột sống đơn trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 377-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHA MY Còn hiệu lực
28/11/2019

93077 Vít cột sống đơn trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 333/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

93078 Vít cột sống đơn trục CD HORIZON TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

93079 Vít cột sống đơn trục CD HORIZON TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

93080 Vít cột sống đơn trục CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019