STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93081 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 149/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
03/07/2020

93082 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

93083 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

93084 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

93085 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

93086 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 146/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93087 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 151/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93088 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 153/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93089 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 165/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93090 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 165/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93091 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 166/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93092 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 253/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/09/2020

93093 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 252/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/09/2020

93094 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021

93095 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021

93096 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0478/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

93097 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

93098 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

93099 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

93100 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023