STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93101 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 185-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
06/04/2020

93102 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 187-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
03/05/2020

93103 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 651/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG XANH Còn hiệu lực
24/05/2020

93104 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200284 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM PHÚC Còn hiệu lực
27/05/2020

93105 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181112 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HOÀNG Còn hiệu lực
28/05/2020

93106 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 293/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2020

93107 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 293/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2020

93108 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 26-11.18/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
24/08/2020

93109 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181253 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
07/09/2020

93110 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1157PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
22/09/2020

93111 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181312 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÙY ANH Còn hiệu lực
05/10/2020

93112 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019296/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Còn hiệu lực
05/10/2020

93113 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 333-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật y tế Bách Khoa Còn hiệu lực
08/10/2020

93114 Nồi Hấp Tiệt Trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1560/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DACO VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

93115 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 348-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Nam Việt Còn hiệu lực
15/10/2020

93116 nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA009/170000073/ PCBPL-BYT (nồi hấp) CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH Còn hiệu lực
28/10/2020

93117 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 53/2020/CV-VQ Công ty TNHH Việt Quang Còn hiệu lực
29/10/2020

93118 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 133A/2019/CV CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Còn hiệu lực
02/11/2020

93119 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1602/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA VIỆT TIÊN Còn hiệu lực
23/11/2020

93120 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181316 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KIÊN Còn hiệu lực
23/11/2020