STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93341 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 980-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Đã thu hồi
22/10/2021

93342 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 980-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Còn hiệu lực
26/11/2021

93343 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 46/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2022

93344 Túi máu TTBYT Loại C CONG TY TNHH ASENAC 02-2022/ASENAC Còn hiệu lực
14/12/2022

93345 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM PL-TerumoBCTVN/BB_v1.0 Còn hiệu lực
08/02/2023

93346 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM PL-TBCT/BB_v1.0 Còn hiệu lực
08/02/2023

93347 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM PL-TerumoBCTVN/BB_v2.0 Còn hiệu lực
13/02/2023

93348 Túi máu ba TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0014/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

93349 Túi máu ba TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 52/170000001/PCBPL-BYT (2019) Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
04/05/2020

93350 Túi máu ba TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0003/THUYAN Còn hiệu lực
14/02/2022

93351 Túi máu ba TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0018/THUYAN Còn hiệu lực
17/05/2022

93352 Túi máu ba TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0036/THUYAN Còn hiệu lực
15/09/2022

93353 Túi máu ba 350 ml, loại đỉnh-đáy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM 0222-36/DMEC-RA Còn hiệu lực
23/02/2022

93354 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 075.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
19/02/2021

93355 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 125.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2021

93356 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 024.22/PL-TVME Đã thu hồi
28/06/2022

93357 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 054.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022

93358 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/Optisol TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 010.23/PL-TVME Còn hiệu lực
25/04/2023

93359 Túi máu ba CPD-SAGM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2629A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

93360 Túi máu ba CPD-SAGM TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2629B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022