STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93441 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DÙNG TRONG Y TẾ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) 170003212/HSCBPL- BYT CÔNG TY CP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Còn hiệu lực
17/11/2020

93442 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04-TL/2020 Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập Đã thu hồi
01/10/2020

93443 Nồi hấp tiệt trùng dùng trong y tế và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 04-TL/2020 Công Ty TNHH Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập Còn hiệu lực
01/10/2020

93444 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG E.O.G TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

93445 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1061/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH WON-MED VINA Còn hiệu lực
02/01/2020

93446 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020117/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Còn hiệu lực
03/03/2020

93447 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020087C/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN LÊ Còn hiệu lực
04/03/2020

93448 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020128A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH Còn hiệu lực
04/03/2020

93449 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 436/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/06/2020

93450 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1202/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
14/08/2020

93451 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1567/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
30/09/2020

93452 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1564/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT – HÀN Còn hiệu lực
19/10/2020

93453 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1564/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT – HÀN Còn hiệu lực
19/10/2020

93454 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1864/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO Còn hiệu lực
11/12/2020

93455 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1794/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
24/12/2020

93456 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2045/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Còn hiệu lực
03/02/2021

93457 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0301/200000039/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
03/10/2021

93458 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2356A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

93459 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2353/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

93460 Nồi hấp tiệt trùng hơi nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 00921032022/Getzbros Còn hiệu lực
22/03/2022