STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93461 Túi máu cuống rốn CPDA-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2629B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

93462 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL26/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
24/06/2019

93463 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 046.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2020

93464 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BB/NG-DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
08/04/2021

93465 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BB /NG-DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
08/04/2021

93466 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BB/DEMO/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
19/08/2021

93467 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 980-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Đã thu hồi
22/10/2021

93468 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 980-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Còn hiệu lực
26/11/2021

93469 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á BB /DEMO/170000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

93470 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2629A/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

93471 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2629B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

93472 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 31.23/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
08/03/2023

93473 Túi máu rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 008.23/PL-TVME Còn hiệu lực
25/04/2023

93474 Túi máu vô trùng sử dụng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 149/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
13/04/2020

93475 Túi máu vô trùng sử dụng một lần (Túi máu ba chứa dung dịch CPDA-1 hoặc dung dịch CPD/SAGM) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 220003/RA-PL Còn hiệu lực
18/02/2022

93476 Túi máu vô trùng sử dụng một lần (Túi máu bốn chứa dung dịch CPDA-1 hoặc dung dịch CPD/SAGM) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 220004/RA-PL Còn hiệu lực
18/02/2022

93477 Túi máu vô trùng sử dụng một lần (Túi máu đôi chứa dung dịch CPDA-1) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 220002/RA-PL Còn hiệu lực
18/02/2022

93478 Túi máu vô trùng sử dụng một lần (Túi máu đơn chứa dung dịch CPDA-1) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 220001/RA-PL Còn hiệu lực
16/02/2022

93479 Túi máu đôi TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0013/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

93480 Túi máu đôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 258/JMS-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
29/11/2021