STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93501 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 138-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2022

93502 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6062021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/09/2022

93503 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ VINALAB 20220901/VINALAB/BPL Còn hiệu lực
26/09/2022

93504 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

93505 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

93506 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 127/PL-VQ Đã thu hồi
13/10/2022

93507 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 292929111 Còn hiệu lực
19/10/2022

93508 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 04/TP-PL Còn hiệu lực
24/10/2022

93509 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6122021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

93510 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93511 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93512 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93513 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 06/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
13/12/2022

93514 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/STURDY-VN/VBPL Đã thu hồi
04/03/2023

93515 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93516 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93517 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93518 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93519 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93520 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022