STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93521 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 061-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2023

93522 Nồi hấp ướt tiệt trùng rác thải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 44-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

93523 Nồi hấp ướt và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019006/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
07/06/2019

93524 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 953/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
19/08/2020

93525 Nội khí phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-163/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/03/2020

93526 Nội khí phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-083/170000052/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Biocare Việt Nam Còn hiệu lực
11/05/2020

93527 Nội khí phế quản 2 nòng trái hoặc phải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-056/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

93528 Nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 15/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
04/06/2024

93529 Nội khí quản có bóng size 4.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93530 Nội khí quản có bóng size 5.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93531 Nội khí quản có bóng size 5.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93532 Nội khí quản có bóng size 6.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93533 Nội khí quản có bóng size 6.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93534 Nội khí quản có bóng size 7.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93535 Nội khí quản có bóng size 7.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93536 Nội khí quản có bóng size 8.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93537 Nội khí quản có bóng size 8.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93538 Nội khí quản cong miệng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-033/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
29/03/2021

93539 Nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-057/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

93540 Nội khí quản không bóng hoặc có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-151/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
21/11/2019