STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93621 Nội khí quản không bóng size 6.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93622 Nội khí quản không bóng size 6.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93623 Nội khí quản không bóng size 7.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93624 Nội khí quản không bóng và có bóng các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-031/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

93625 Nội khí quản không bóng và có bóng các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-032/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

93626 Nội khí quản lò xo các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-033/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

93627 Nội khí quản lò xo các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-034/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

93628 Nội khí quản lò xo size 4.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93629 Nội khí quản lò xo size 5.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93630 Nội khí quản lò xo size 5.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93631 Nội khí quản lò xo size 6.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93632 Nội khí quản lò xo size 6.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93633 Nội khí quản lò xo size 7.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93634 Nội khí quản lò xo size 7.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93635 Nội khí quản lò xo size 8.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93636 Nội khí quản lò xo size 8.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

93637 Nội khí quản LTS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-034/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
29/03/2021

93638 Nồi luộc dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED 1846-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2023

93639 Nồi luộc dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIETTECH 05/VT-PL/TBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

93640 Nồi luộc tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 0506MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
28/06/2019