STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93681 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Đã thu hồi
06/04/2021

93682 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 24321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SUN MEDICAL Còn hiệu lực
19/04/2021

93683 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

93684 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

93685 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

93686 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

93687 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 33521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI Còn hiệu lực
11/06/2021

93688 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 110/20/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN HOÀ BÌNH Còn hiệu lực
01/07/2021

93689 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3795 PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
08/07/2021

93690 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2021

93691 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 62921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2021

93692 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 63021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2021

93693 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ORTHO-K VIỆT NAM 0221/170000088/PCBPL-BYT Công ty TNHH Ortho-K Việt Nam Còn hiệu lực
15/10/2021

93694 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

93695 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

93696 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

93697 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2149A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

93698 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1055/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
05/11/2021

93699 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1056/190000031/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2021

93700 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/11/2021