STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93881 Ống nội khí quản (có bóng chèn/không có bóng chèn) các cỡ, các chất liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020018/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
17/03/2020

93882 Ống nội khí quản (có bóng, không bóng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0246PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH KHOA Còn hiệu lực
11/06/2021

93883 Ống nội khí quản (phế quản) 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 004-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

93884 Ống nội khí quản - Curity Oral/Nasal Tracheal Tube Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 76/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

93885 Ống nội khí quản - Endobronchial Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

93886 Ống nội khí quản - Lo-Contour Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed/ Reinforced TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

93887 Ống nội khí quản - Nasal RAE Tracheal Tube Cuffed TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

93888 Ống nội khí quản - Nasal RAE Tracheal Tube Cuffed / Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 291/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

93889 Ống nội khí quản - Oral RAE Tracheal Tube Cuffed/ Murphy Eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

93890 Ống nội khí quản - Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Murphy eye TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 66/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

93891 Ống nội khí quản - TaperGuard Oral/Nassal Tracheal Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 77/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2019

93892 Ống nội khí quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 53/19000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/04/2022

93893 Ống nội khí quản bóng quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/445 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

93894 Ống nội khí quản các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-1/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
17/04/2020

93895 Ống nội khí quản các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 04.17-5/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
17/04/2020

93896 Ống nội khí quản các số ( Endotracheal Tube) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180441-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VẬT TƯ Y TẾ HOA NĂNG Còn hiệu lực
10/09/2020

93897 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
30/07/2019

93898 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 056 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
30/07/2019

93899 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181722 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Đã thu hồi
06/01/2020

93900 Ống nội khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181722 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI NAM Còn hiệu lực
06/01/2020