STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94141 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4093-2S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

94142 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4091-2S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

94143 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4092-2S-PL-TTDV Còn hiệu lực
19/01/2022

94144 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3043-S2- PL-TTDV Còn hiệu lực
20/01/2022

94145 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4019-2CL26/9/2021 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94146 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4022-2CL29/9/2021 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94147 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-4CL4/10/2021 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94148 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4030-2CL6/10/21 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94149 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4045-2CL15/10/2021 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

94150 thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4043-2 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/02/2022

94151 thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4044-2CL12/10/21 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/02/2022

94152 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 03/2022/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
22/03/2022

94153 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
01/04/2022

94154 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 04/2022/PL-AH Còn hiệu lực
20/04/2022

94155 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 05/2022/PL-AH Còn hiệu lực
20/04/2022

94156 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 06/2022/PL-AH Còn hiệu lực
09/06/2022

94157 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 11/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

94158 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 12/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/10/2022

94159 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 01/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
19/01/2023

94160 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
06/02/2023