STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94161 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 03/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/02/2023

94162 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
23/02/2023

94163 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 05/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
12/04/2023

94164 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 08/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
15/05/2023

94165 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 09/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
17/05/2023

94166 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
26/05/2023

94167 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 11/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
09/06/2023

94168 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ diode laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2955 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
02/12/2019

94169 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ diode laser và tay cầm điều trị đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3562 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
14/01/2021

94170 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ diode laser và tay cầm điều trị đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3562PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
18/01/2021

94171 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ HIFU TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2756 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94172 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ HIFU (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3043S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

94173 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3059 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
19/12/2019

94174 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2975 Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Inamed Còn hiệu lực
19/12/2019

94175 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2755 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94176 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3044S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021

94177 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ IPL và tay cầm điều trị đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3358S16/7/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic and Health Còn hiệu lực
14/01/2021

94178 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2751 PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
20/12/2019

94179 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser CO2 TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2752 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019

94180 Thiết bị điều trị da bằng công nghệ laser CO2 (Kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3041S7/10/2019 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH DERMAMED Còn hiệu lực
16/06/2021