STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94221 VẬT LIỆU (KIM LOẠI – PHÔI SỨ) PHỤC HÌNH RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 01/2023/PL-NVDENT Còn hiệu lực
27/02/2023

94222 Vật liệu (kim loại) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181702 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94223 Vật liệu (kim loại) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181608-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94224 Vật liệu (kim loại) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181609 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94225 Vật liệu (kim loại) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181611 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94226 Vật liệu (kim loại) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191434 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
22/11/2019

94227 Vật liệu (kim loại) làm trụ nối phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181652 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
26/11/2019

94228 Vật liệu (phôi sứ) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190387-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94229 Vật liệu (phôi sứ) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181593 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94230 Vật liệu (phôi sứ) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181701 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94231 Vật liệu (phôi sứ) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191360 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
24/12/2019

94232 Vật liệu (Phôi sứ) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200411 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA DETEC Còn hiệu lực
05/08/2020

94233 VẬT LIỆU (PHÔI) PHỤC HÌNH RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 01/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
23/06/2022

94234 Vật liệu (Phôi) phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019328A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

94235 Vật liệu (que hàn kim loại) làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181610 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
10/07/2019

94236 Vật liệu / Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT 2021006PL-CPT/200000049/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
05/07/2021

94237 Vật liệu / Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT 2021008PL-CPT/200000049/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Còn hiệu lực
05/08/2021

94238 Vật liệu / Miếng cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT 2022002/PL-CPT/200000049/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

94239 Vật liệu ABCcolla® Collagen Matrix TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4080-2 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Hóa Dược và Thiết Bị Y Tế Hải Linh Còn hiệu lực
29/12/2021

94240 Vật liệu ABCcolla® Collagen Membrane TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4080-3 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Hóa Dược và Thiết Bị Y Tế Hải Linh Còn hiệu lực
29/12/2021