STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94301 Vành mi (Speculum) TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 06/1506/MERAT-2020 Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Minh Nhi Còn hiệu lực
20/06/2020

94302 Vành mi dây 6.5mm*14.5mm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 385-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TBYT Minh Nhi Còn hiệu lực
16/07/2019

94303 Vành mi dây 6.5mm*14mm TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 385-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TBYT Minh Nhi Còn hiệu lực
16/07/2019

94304 Vành mi sử dụng trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 06/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

94305 Vành sáp (Silicone)/ Wax (Silicone) Rim TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 211.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
05/07/2021

94306 Vành sáp/ Wax Rim TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 126.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
20/05/2021

94307 Vật liệu làm mão răng tạm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180697-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
10/11/2021

94308 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

94309 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-97/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

94310 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1086/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

94311 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 205/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/06/2021

94312 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 63/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/06/2022

94313 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 85/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

94314 Vật chứa mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 90/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

94315 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-09/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

94316 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-99/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/10/2019

94317 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1050/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/10/2019

94318 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 221/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
31/08/2020

94319 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 228/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/09/2020

94320 Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 66/2022/NA-PL Còn hiệu lực
18/07/2022