STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94621 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng HE4, CA50, CA242, SCCA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94622 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

94623 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94624 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng ProGRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94625 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng TnI, BNP, MYO, CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94626 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng 10 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94627 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

94628 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/ PL Còn hiệu lực
09/12/2022

94629 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng HE4, CA50, CA242, SCCA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94630 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

94631 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94632 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng ProGRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94633 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng TnI, BNP, MYO, CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94634 Vật liệu kiểm soát mức thấp, mức trung bình, mức cao xét nghiệm định lượng 19 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-099/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94635 Vật liệu kiểm soát mức thấp, mức trung bình, mức cao xét nghiệm định lượng 19 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-018/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94636 Vật liệu kiểm soát quy trình xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 08/2022/TL-PL Còn hiệu lực
22/03/2022

94637 Vật liệu kiểm soát thông số xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 434/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

94638 Vật liệu kiểm soát tinh sạch acid nucleic và PCR TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC GPF-016-130622 Còn hiệu lực
15/06/2022

94639 Vật liệu kiểm soát tính tuyến tính trên các que thử và máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3134/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

94640 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ( chi tiết xem phụ lục đính kèm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210772-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
25/10/2021