STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94641 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181802 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
17/03/2020

94642 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200199 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
25/03/2020

94643 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 07.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

94644 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 04.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

94645 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 05.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

94646 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 06.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

94647 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 03.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

94648 Stent dùng cho niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 02423/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
27/10/2023

94649 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190749 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2019

94650 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1632 -ADJVINAADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

94651 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181385 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

94652 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210344 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Kim Hòa Phát Còn hiệu lực
01/06/2021

94653 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210765 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
13/10/2021

94654 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 03.02/PL/KHP Còn hiệu lực
14/12/2022

94655 Stent dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM 20/11/2023/MB/BPL Còn hiệu lực
20/11/2023

94656 Stent graft (Khung giá đỡ) động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 002.20/KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/01/2021

94657 Stent graft bổ sung động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 100-2022/PL-PT Còn hiệu lực
09/08/2022

94658 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
05/07/2019

94659 Stent graft cho động mạch chủ bụng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

94660 Stent graft động mạch chủ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 103-2022/PL-PT Còn hiệu lực
18/08/2022