STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94701 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

94702 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/ PL Còn hiệu lực
09/12/2022

94703 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng HE4, CA50, CA242, SCCA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94704 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng Insulin, C-Peptide, DHEA-S, Cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94705 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng kháng đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 28/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

94706 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94707 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng Procalcitonin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94708 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng ProGRP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94709 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng rT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94710 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng T3, T4, FT3, FT4, TSH, Tg TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94711 Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng TnI, BNP, MYO, CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94712 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng rT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94713 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng 10 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

94714 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng 6 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94715 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng 8 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94716 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng ACTH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94717 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng Anti-Tg, Anti-TPO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

94718 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng Ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

94719 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/ PL Còn hiệu lực
09/12/2022

94720 Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng HE4, CA50, CA242, SCCA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023