STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94761 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 20 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 136/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
17/08/2021

94762 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 27 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 81/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/07/2021

94763 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 8 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 142/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
19/08/2021

94764 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định lượng LDL cholesterol nhỏ đậm đặc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3286/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

94765 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 136/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
29/05/2021

94766 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 03/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
29/05/2021

94767 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian PT, APTT và định lượng Pro-IL-Complex, Hepatocomplex TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 49/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

94768 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 49/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/02/2021

94769 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

94770 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-3 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

94771 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

94772 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 1-25-(OH)2-Vitamin D, 25-OH-Vitamin D, C-Peptide, Insulin, Insulin Like Growth Factor I, Osteocalcin*, Procalcitonin, Parathyroid Hormone (PTH), Anti-Thyroglobulin (Anti-TG), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO). TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 052022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94773 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/09/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94774 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm miễn dịch đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/06/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

94775 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 11 thông số xét nghiệm dịch não tuỷ 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/25/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

94776 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 11 thông số xét nghiệm dịch não tuỷ 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/25-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

94777 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 259/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

94778 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 244/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/07/2021

94779 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-090/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94780 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 128/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022