STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94761 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190380.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ BẢO TÂM Còn hiệu lực
14/01/2020

94762 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1383-1PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
10/03/2020

94763 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/04/2020

94764 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 77/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

94765 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0073/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
22/10/2020

94766 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0073/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
22/10/2020

94767 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0076/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
31/10/2020

94768 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0321 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2021

94769 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-51/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

94770 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-52/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

94771 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-1/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
18/08/2021

94772 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0076-1/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

94773 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0186/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

94774 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0187/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

94775 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-01/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

94776 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 01.21/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Đã thu hồi
25/10/2021

94777 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-2/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2021

94778 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 26082022/PL-Vessel Còn hiệu lực
29/08/2022

94779 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-3/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
21/09/2022

94780 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/170 Còn hiệu lực
02/11/2022