STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94821 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 41/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

94822 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 44/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/06/2021

94823 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-087-B Còn hiệu lực
23/08/2022

94824 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-091-2022 Còn hiệu lực
04/01/2023

94825 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1830/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

94826 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1953/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

94827 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/13/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

94828 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/13-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

94829 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 47/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

94830 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 122022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94831 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 82/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
12/07/2021

94832 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-079-C Đã thu hồi
27/08/2022

94833 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 122/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/05/2023

94834 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2305-PL-HEMA-004-B Còn hiệu lực
23/05/2023

94835 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25-Hydroxy Vitamin D, Erythropoietin (EPO), PTH (Intact), Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-154/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

94836 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1708/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

94837 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 224/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
09/07/2021

94838 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 40/2022/NA-PL Còn hiệu lực
13/05/2022

94839 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-106/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94840 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-024/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023