STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94841 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/19/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

94842 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm protein đặc biệt 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/19-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

94843 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số xét nghiệm Protein đặc hiệu 3 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 242022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

94844 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 85/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
01/07/2021

94845 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0001 Còn hiệu lực
18/01/2022

94846 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0016 Còn hiệu lực
09/08/2022

94847 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 14/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/09/2022

94848 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0034 Còn hiệu lực
26/12/2022

94849 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 32 thông số hóa sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 33/2023/NP-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

94850 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 33 thông số miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-057/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

94851 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3325/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

94852 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3326/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

94853 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 35 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 258/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

94854 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-011/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/04/2023

94855 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 94/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/07/2021

94856 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 300/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/09/2021

94857 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-045-B Đã thu hồi
29/07/2022

94858 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-118-B Còn hiệu lực
05/09/2022

94859 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 37 thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

94860 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 66/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021