STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95001 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên – Seeker TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DK MEDICAL 02/170000124/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medical Còn hiệu lực
18/06/2019

95002 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 157/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

95003 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

95004 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 165/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2019

95005 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 394/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

95006 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 163/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2019

95007 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 164/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2019

95008 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

95009 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

95010 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

95011 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

95012 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1258/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2020

95013 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1115/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/03/2021

95014 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/45 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

95015 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/366 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

95016 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/370 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

95017 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/555 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

95018 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên - EnteerTM Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 143/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

95019 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/03/2020

95020 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 08/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Đã thu hồi
08/04/2020