STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95181 Ống thông máu đông động mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1121 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
05/07/2021

95182 Ống thông máu đông động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 023-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/12/2022

95183 Ống thông màng nhĩ tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/12/228 Còn hiệu lực
14/12/2022

95184 Ống thông mở bàng quang ra da các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 63-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

95185 Ống thông mở bàng quang ra da các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 185-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
20/01/2021

95186 Ống thông mở khí quản 1 nòng có bóng, không bóng các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1334A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
08/09/2021

95187 Ống thông mở khí quản 1 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
17/11/2021

95188 Ống thông mở khí quản 1 nòng Rota-Trach trẻ em các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
17/11/2021

95189 Ống thông mở khí quản 2 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2393/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
17/11/2021

95190 Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-144/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/08/2020

95191 Ống thông mở rộng dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-144/170000052/PCBPL-BYT-GIAHAN01 Còn hiệu lực
26/10/2022

95192 Ống thông mở thận qua da có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210423 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
25/06/2021

95193 Ống thông mở thận ra da các size TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 65-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Còn hiệu lực
28/06/2019

95194 Ống thông mở đường can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0069/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

95195 Ống thông mở đường can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0179/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
20/01/2022

95196 Ống thông mở đường can thiệp mạch máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0179-1/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
07/03/2024

95197 Ống thông mở đường can thiệp tim mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI IDSHCM109-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2021

95198 Ống thông mở đường dài TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200363 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
25/06/2020

95199 Ống thông mở đường đường hầm tiếp cận vào thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 152A-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
21/08/2020

95200 Ống thông mở đường, tiếp cận niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 133-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Còn hiệu lực
20/06/2020