STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95661 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Canxi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95662 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1632/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
10/05/2021

95663 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1948/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

95664 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0135 Còn hiệu lực
20/04/2023

95665 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3683/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

95666 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0074 Còn hiệu lực
20/05/2022

95667 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0057 Còn hiệu lực
02/06/2022

95668 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0074a Còn hiệu lực
19/09/2022

95669 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0057a Còn hiệu lực
27/09/2022

95670 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cardiac troponin I (cTnI) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

95671 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1772/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/07/2021

95672 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2734/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95673 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95674 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3536/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95675 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95676 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 268/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
13/09/2021

95677 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0025 Còn hiệu lực
23/03/2022

95678 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0025 Còn hiệu lực
15/04/2022

95679 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3253/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

95680 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ceruloplasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3353/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022