STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95721 Ống thông tĩnh mạch ClosureRFS Stylet TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 061118ĐC/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
10/06/2019

95722 Ống thông tĩnh mạch có cánh khâu được và cổng tiêm loại nắp lật, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95723 Ống thông tĩnh mạch có cánh và 3 nòng, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95724 Ống thông tĩnh mạch có cánh và cổng tiêm, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95725 Ống thông tĩnh mạch có cánh, không có cổng tiêm cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95726 Ống thông tĩnh mạch có cánh, không có cổng tiêm với kẹp giữ cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95727 Ống thông tĩnh mạch có cánh, không có cổng tiêm, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95728 Ống thông tĩnh mạch không cánh và cổng tiêm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 285/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95729 Ống thông tĩnh mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0079-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/10/2023

95730 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0010/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Đã thu hồi
15/08/2019

95731 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0020/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
16/08/2019

95732 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0021/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
16/08/2019

95733 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 59/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
07/01/2020

95734 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0010/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
18/06/2021

95735 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0322/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
21/06/2021

95736 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 970/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

95737 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0337/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
05/10/2021

95738 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
05/10/2021

95739 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3513 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/11/2021

95740 Ống thông tĩnh mạch trung tâm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0345/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
22/11/2021