STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95781 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 63-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2023

95782 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CTn I TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95783 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cu (Đồng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 54/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
09/09/2021

95784 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1804/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

95785 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0043 Còn hiệu lực
20/02/2022

95786 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTi_0077 Còn hiệu lực
21/02/2023

95787 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3533/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95788 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3620/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95789 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95790 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cys C TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95791 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2403/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95792 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3262/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

95793 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3265/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

95794 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cystatin C (Cys C) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 187/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

95795 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C‑peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3298/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

95796 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-3 Hydroxybutyrate TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/20/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

95797 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-3 Hydroxybutyrate TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/20-01/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

95798 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

95799 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95800 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23006 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023