STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95801 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23008 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2023

95802 Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimmer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

95803 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA‑S) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3305/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

95804 Thuốc thử xét nghiệm định lượng DHEA-S TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95805 Thuốc thử xét nghiệm định lượng DHEA‑S (dehydroepiandrosterone sulfate) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1776/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/07/2021

95806 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 124/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
26/07/2021

95807 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 151/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
30/07/2021

95808 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1930/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

95809 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1988/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

95810 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0007 Còn hiệu lực
07/03/2022

95811 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2388/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95812 Thuốc thử xét nghiệm định lượng digoxin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0130 Còn hiệu lực
10/03/2023

95813 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0205/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
22/07/2021

95814 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dùng cho điện cực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 53C.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
07/10/2022

95815 Thuốc thử xét nghiệm định lượng dùng cho điện cực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 55A.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
07/10/2022

95816 Thuốc thử xét nghiệm định lượng E2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95817 Thuốc thử xét nghiệm định lượng E3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95818 Thuốc thử xét nghiệm định lượng enzyme amylase tụy TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0020 Còn hiệu lực
23/03/2022

95819 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Epinephrin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 252 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

95820 Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1550/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2021