STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95841 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

95842 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23011 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2023

95843 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3528/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95844 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3529/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95845 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95846 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95847 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

95848 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

95849 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 31/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

95850 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 19/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/08/2022

95851 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

95852 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022

95853 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 81/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

95854 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

95855 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3618/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

95856 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 20/2022/HUMAN-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95857 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95858 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1548/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021

95859 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2056/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

95860 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023