STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95921 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3294/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

95922 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95923 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL-6 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95924 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL‑6 (Interleukin‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1435/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
25/02/2021

95925 Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL‑6 (Interleukin‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1532/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
25/02/2021

95926 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-148/2022/PL Còn hiệu lực
25/10/2022

95927 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3300/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

95928 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3426/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

95929 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3427/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

95930 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95931 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 48/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

95932 Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 48/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

95933 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL-6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3572/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

95934 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2853/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

95935 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3099/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/09/2022

95936 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3236/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
03/11/2022

95937 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3569/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

95938 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3571/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

95939 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hàm lượng axit uric trong huyết thanh và huyết tương. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

95940 Thuốc thử xét nghiệm định lượng invitro hoạt tính của isoenzym CK-MB trong huyết thanh người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023