STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95941 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3291/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

95942 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GOT (AST) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-184/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95943 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-183/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95944 Thuốc thử xét nghiệm định lượng H-FABP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95945 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 05B.22-RD/PL-MG Đã thu hồi
24/02/2023

95946 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 05B.22-RD/PL-MG Còn hiệu lực
24/02/2023

95947 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0047 Còn hiệu lực
29/04/2022

95948 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 03/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
05/05/2022

95949 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0098 Còn hiệu lực
05/07/2022

95950 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0098a Còn hiệu lực
28/09/2022

95951 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3187/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

95952 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3254/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

95953 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3397/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

95954 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95955 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

95956 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

95957 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

95958 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

95959 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

95960 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022