STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95961 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 67/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
25/10/2022

95962 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95963 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95964 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 07/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
20/05/2023

95965 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 07/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
20/05/2023

95966 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95967 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95968 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH TABN-RA-D-10-37/2023/PL Còn hiệu lực
02/08/2023

95969 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 30/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
17/03/2023

95970 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1522/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

95971 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1669/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

95972 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1966/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/09/2021

95973 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG và β-hCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1768/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/07/2021

95974 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2806/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

95975 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 77/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
03/08/2022

95976 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 25/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
12/05/2023

95977 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-274/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2023

95978 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95979 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95980 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL- C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023