STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96261 Onsite Syphilis Ab Combo Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 45PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
26/06/2019

96262 Onsite Syphilis Ab Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 45PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
26/06/2019

96263 Onsite TB IgG/IgM Combo Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 45PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
26/06/2019

96264 Onsite Troponin I Combo Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 45PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
26/06/2019

96265 Onsite Troponin I Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 45PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
26/06/2019

96266 Onsite Typhoid IgG/IgM Combo Rapid Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 45PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
26/06/2019

96267 OP.ANTI - BAC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0704PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM OPC BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2021

96268 Operation Table TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 214-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH E - MESH (VN) Còn hiệu lực
07/10/2020

96269 Optic 30° nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 21112022/ Optic/ Amnotec/ Germany Còn hiệu lực
16/01/2024

96270 Optic 70° nội soi tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 21112022/ Optic/ Amnotec/ Germany Còn hiệu lực
16/01/2024

96271 Optic O° nội soi tai mũi họng người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 21112022/ Optic/ Amnotec/ Germany Còn hiệu lực
16/01/2024

96272 Optic O° nội soi tai mũi họng trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 21112022/ Optic/ Amnotec/ Germany Còn hiệu lực
16/01/2024

96273 Optiglo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 090PL-COLNEPH/19OOOOO25/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
16/09/2020

96274 Optiglo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0090PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
16/09/2020

96275 Ortel C1 Anatomic TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

96276 Ortel C1 Anatomic TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-5 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

96277 Osaki CHG 0.2% soaked absorbent cotton (Bông sát khuẩn tẩm CHG 0.2% Osaki) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 03201022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

96278 OSPREYTM Diagnostic Angiographic Catheters TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1301/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
15/01/2020

96279 OSPREYTM Diagnostic Angiographic Catheters TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1301/MERAT-2020' CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT Còn hiệu lực
17/01/2020

96280 Ostomy Bags Túi hậu môn nhân tạo TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2556 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM, Còn hiệu lực
29/06/2019