STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96321 Ổ khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG 05-2024/KQPL-TBD Còn hiệu lực
26/03/2024

96322 Pa-nen định danh nấm men và chất chuẩn dùng cho xét nghiệm vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-640/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
07/11/2019

96323 Pa-nen định danh vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-639/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
07/11/2019

96324 Pain Gear TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 218-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện PharmEvo (Private) Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/07/2019

96325 Pancreatic amylase CC FS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 008/170000153/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019

96326 Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003-11 PL-TTDV Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Còn hiệu lực
11/11/2021

96327 Panel hồng cầu định danh kháng thể bất thường TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003-10 PL-TTDV Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Còn hiệu lực
11/11/2021

96328 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Ketamine, Methamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện AMP/KET/MET/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 199 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/02/2023

96329 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Ketamine, Methamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện AMP/KET/MET/MOP); Tên thương mại: Biocheck™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/KET/MET/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 201 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

96330 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Ketamine, Methamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện AMP/KET/MET/MOP); Tên thương mại: Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/KET/MET/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 200 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

96331 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Morphine và Marijuana trong nước tiểu (Panel thử phát hiện AMP/MET/MOP/THC) Tên thương mại: Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (AMP/MET/MOP/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 211 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2023

96332 Panel thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Opiates (Morphine), Marijuana trong nước tiểu (Panel thử phát hiện AMP/MET/OPI/THC trong nước tiểu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23032 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

96333 Panel thử xét nghiệm định tính Ecstasy, Methamphetamine, Morphine và Marijuana (Panel thử phát hiện MDMA/MET/MOP/THC). Tên thương mại: Trueline™ Multi-Drug Rapid Test Panel (MDMA/MET/MOP/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 205 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/04/2023

96334 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Amphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/AMP/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

96335 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Amphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/AMP/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23009 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

96336 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

96337 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23009 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

96338 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine, Morphine và Cocaine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP/COC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

96339 Panel thử xét nghiệm định tính Methylenedioxymethamphetamine, Methamphetamine, Opiates (Morphine), Marijuana trong nước tiểu (Panel thử phát hiện MDMA/MET/OPI/ THC trong nước tiểu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23025 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

96340 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Amphetamine, Methamphetamine, Ketamine và Marijuana (Panel thử phát hiện MOP/AMP/MET/KET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024