STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96481 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 347/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

96482 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

96483 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

96484 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

96485 Phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

96486 Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0339/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
22/12/2021

96487 Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán bệnh võng mạc tiểu đường dựa trên Trí tuệ nhân tạo (AI) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021013/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Còn hiệu lực
11/10/2021

96488 Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán viêm khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-11/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

96489 Phần mềm hỗ trợ phẫu thuật cắm Implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/171022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
19/10/2022

96490 Phần mềm hỗ trợ đăng kí danh sách bệnh nhân từ xa cài trong máy sử dụng cho Hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang FDR D-EVO TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 34/170000001/PCPBL-BYT Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

96491 Phần mềm hỗ trợ đăng kí danh sách bệnh nhân từ xa cài trong máy sử dụng cho Hệ thống chuyển đổi số hóa X-quang FDR D-EVO TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 34/170000001/PCPBL-BYT Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

96492 Phần mềm hỗ trợ đánh giá chỉ số tim lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-17/QT-KQPL Còn hiệu lực
30/10/2023

96493 Phần mềm hỗ trợ đánh giá tràn dịch màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-16/QT-KQPL Còn hiệu lực
30/10/2023

96494 Phần mềm hỗ trợ đánh giá tràn khí màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2023-15/QT-KQPL Còn hiệu lực
30/10/2023

96495 Phần mềm kết nối hệ thống bơm tiêm truyền TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 074-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
26/07/2019

96496 Phần mềm kiểm tra tính thực thi của kế hoạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 126/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang Còn hiệu lực
14/12/2019

96497 Phần mềm lập kế hoạch phẫu thuật chấn thương chỉnh hình MEDICAD 2D,Phần mềm lập kế hoạch phẫu thuật chấn thương chỉnh hình MEDICAD 3D TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4011 PL-TTDV Còn hiệu lực
27/01/2022

96498 Phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 40 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
09/09/2022

96499 Phần mềm lưu trữ và truyền hình ảnh y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 41 - ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
09/09/2022

96500 Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh iPACS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2608A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022