STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96981 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-52/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

96982 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-1/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
18/08/2021

96983 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0076-1/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

96984 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0186/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

96985 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0187/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

96986 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-01/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

96987 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 01.21/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Đã thu hồi
25/10/2021

96988 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-2/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2021

96989 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 26082022/PL-Vessel Còn hiệu lực
29/08/2022

96990 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-3/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
21/09/2022

96991 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/170 Còn hiệu lực
02/11/2022

96992 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1102/2022/CV/HSI Còn hiệu lực
11/11/2022

96993 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-74/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

96994 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 16052023/PL-Vessel Còn hiệu lực
17/05/2023

96995 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT 190723/HN-CBPL Còn hiệu lực
19/07/2023

96996 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT 040823-2/CBPL-HN Còn hiệu lực
04/08/2023

96997 Ống thông chẩn đoán (Angiographic Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

96998 Ống thông chẩn đoán (Angiographic Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

96999 Ống thông chẩn đoán (Angiographic Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

97000 Ống thông chẩn đoán (Angiographic Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020