STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97281 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 232/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

97282 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

97283 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0071/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
14/08/2020

97284 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0071/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
14/08/2020

97285 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/05/2021

97286 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 35/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/05/2021

97287 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/159 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

97288 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-310-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

97289 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-311-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

97290 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-312-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

97291 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

97292 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/470 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

97293 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/201 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

97294 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-162/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

97295 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/569 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

97296 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/586 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

97297 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/600 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

97298 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/660 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

97299 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

97300 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 95/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022