STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97301 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/32 Còn hiệu lực
28/03/2023

97302 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH THƯ 270723/ANHTHU Còn hiệu lực
28/07/2023

97303 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/45 Còn hiệu lực
09/08/2023

97304 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 102024/KQPL-MV Còn hiệu lực
15/03/2024

97305 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-165-2024 Còn hiệu lực
08/05/2024

97306 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-166-2024 Còn hiệu lực
08/05/2024

97307 Ống thông dẫn đường Attain Command™ + SureValve™ Guide Catheter for Left-Heart Delivery TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
07/10/2019

97308 Ống thông dẫn đường SOLO-TRAK® TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

97309 Ống thông dẫn đường SOLO-TRAK® TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/04/2020

97310 Ống thông dẫn đường (Ống dẫn đường) can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021353/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
22/11/2021

97311 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/09/2019

97312 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0318/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/09/2019

97313 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

97314 Ống thông dẫn đường - Safesheath TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 17/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

97315 Ống thông dẫn đường - Attain Command™ + SureValve™ Guide Catheter for Left-Heart Delivery TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

97316 Ống thông dẫn đường - Attain Select™ II + SureValve™ Delivery Catheter System TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

97317 Ống thông dẫn đường - Delivery Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

97318 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 77C/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
14/03/2020

97319 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 110/MCV/0620 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/07/2020

97320 Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-309-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021