STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
99161 Phôi kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 29072023/TT-PLB-2 Còn hiệu lực
30/07/2023

99162 Phôi Kính (thấu kính) bằng plastic có độ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 93/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2019

99163 Phôi Kính (thấu kính) bằng plastic có độ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 05/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2019

99164 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2019TVC-PL11/170000041/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Đã thu hồi
28/06/2019

99165 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 455/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

99166 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 456/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

99167 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 457/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

99168 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 122/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

99169 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 123/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

99170 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 124/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/09/2019

99171 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

99172 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/02/2020

99173 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/03/2020

99174 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200229 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Còn hiệu lực
23/04/2020

99175 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 021.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2020

99176 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED1220 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

99177 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 966/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

99178 Phổi nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 966/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

99179 Phổi nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021

99180 Phổi nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 09/MED0521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/05/2021